Cấp chứng chỉ an toàn lao động theo quy định nghị định 44  – 

0945.889.509 – 0937.706.007

Đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được quy định thành các nhóm sau đây:

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

  1. a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
  2. b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

  1. a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
  2. b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên

Cấp chứng chỉ an toàn lao động theo quy định nghị định 44

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

NẾU CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ … VI PHẠM SẼ BỊ XỬ PHẠT
  • Phạt tiền người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn lao động , vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề đúng theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:
  • a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
  • b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người;
  • c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người;
  • d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người;
  • đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người trở lên.
Công ty chúng tôi nhận đào tạo:

Liên hệ :

0945.889.509 – 0937.706.007

(249)